Spring naar inhoud

Hoe wij omgaan met gegevens

Privacy policy

Algemeen

Deze privacy policy behandelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website. Deze verwerking wordt uitgevoerd door iO Group nv als verwerkingsverantwoordelijke met zetel te Zavelheide 15, 2200 Herentals (“wij”, “ons”), een vennootschap geregistreerd naar Belgisch recht onder het nummer 0712.677.311, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies verwijzen we je door naar onze cookie policy.

De Privacy Policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Dergelijke wijzigingen zullen via de website kenbaar gemaakt worden. We raden je aan deze policy regelmatig te checken.

Deze Privacy Policy werd het laatst geüpdatet op 01/09/2023.

Welke gegevens verwerken we:

Wanneer je de website gebruikt, verwerken we bepaalde persoonsgegevens. Het gaat in ieder geval om de volgende gegevens:

 • (technische) Identificatiegegevens (IP adres, geografische locatie, naam/voornaam,..)

 • Contactgegevens (naam, e-mail adres, adres, telefoonnummer, .. )

Waarom en op welke basis doen we dit?

 • Het verbeteren van de gebruikservaring van jou als bezoeker van de website op basis van je toestemming.

 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze website en/of diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten op basis van je toestemming.

 • Gevolg geven aan verzoek tot contact via het contactformulier, op basis van je toestemming.

 • Het vervolledigen van jouw inschrijving op een evenement, webinars, wedstrijden etc. op basis van de overeenkomst.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en updates op basis van je toestemming en in het geval van een langdurige klantenrelatie op basis van een legitiem belang.

 • Het kunnen versturen van downloads op basis van je toestemming.

 • Follow up berichten op basis van legitiem belang zodat wij jou pro-actief op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen rond de services die wij eerder voor jou hebben geleverd of al informatie over hebben bezorgd.

 • Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen op basis van je toestemming of legitiem belang.

 • Indien noodzakelijk om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om deze financiële instelling en/of de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van jouw registratie bij of gebruik van de website of de diensten op wettelijke basis.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden (met uitzondering van zorgvuldig gekozen verwerkers), als dit niet vereist is voor de werking van de website of mits je hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de diensten van onze website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat deze externe verwerkers jouw persoonsgegevens alleen op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. Wij doen voor onze website alvast beroep op de volgende tools of zijn er koppelingen mee opgezet:

Wij kunnen verder geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wet- of regelgeving verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken. Wij proberen jou hierover vooraf te informeren, tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken indien daar een legitieme basis voor is.

Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen. Alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht worden gegarandeerd en het nodige wettelijk beschermingsmechanisme wordt ingevoerd.

Hoe wij gegevens verwerken:

 1. Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken en doen ons uiterste best om deze accuraat en up-to-date te houden.

 2. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website en/of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

 3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. In geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor schade als gevolg van foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van jouw persoonsgegevens.

 4. Wij mogen jouw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden als en wanneer jouw registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de website of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren jouw gegevens:

 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. Voor algemene diensten zoals de nieuwsbrieven, contactformulieren geldt dit zolang nodig is om de dienst te kunnen vervullen.

 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven.

Jouw rechten

 1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

 2. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

 3. Je hebt het recht om jouw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected].

 4. Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

 5. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

 6. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

 7. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.

Klacht indienen

Als je een klacht hebt (of meer informatie wenst) over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kun je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected].

Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt een klacht indienen door op volgende link te klikken:

Gegevens van onze Data Protection Officer (dpo)

Wij hebben een DPO team voor België en Nederland. Met al je vragen voor hen kan je terecht bij [email protected].